Algemene Voorwaarden

ARTIKEL #1: DEFINITIES 

 1. House of Ambition: House of Ambition BV, gevestigd aan Centurionbaan 102, 3769AV te Soesterberg. Kvk nummer 72969350, hierna te noemen: ‘House of Ambition’;

 2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie House of Ambition diensten zal verrichten;

 3. Opdracht: Iedere opdracht tot het verrichten van diensten en opdrachten ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder begrepen elke wijziging of aanvulling op de betreffende opdracht, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan;

 4. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, software, databases en websites alsmede voorlopige en/of definitieve ontwerpen, formats, schetsen etc. die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;

 5. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, programmeringswerkzaamheden, ontwerpen, ontwikkelen.

 6. beheren, het uitvoeren van service van websites en databases, hosting, project management, advies omtrent de promotie van website alsmede alle aanvullende en ondersteunende diensten op dit gebied;

 7. Algemene voorwaarden: Onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden;

 8. Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt tussen House of Ambition en de Opdrachtgever;

 9. Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail

 10. Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (9:00-17:00 (UTC/GMT +1)) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

 11. Bug: een fout in een computerprogramma of websites waardoor het zijn functie niet geheel volgens specificatie vervult.

 12. Praktisch alle programma’s van enige omvang bevatten bugs, maar de meeste worden niet als storend ervaren of treden alleen onder bijzondere omstandigheden op.

 13. Broncode: computerprogramma in leesbare vorm. De broncode bevat de programma-instructies beschreven door de programmeur(s).

ARTIKEL #2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen House of Ambition en Opdrachtgever, waaronder mede begrepen alle aanbiedingen en offertes.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met House of Ambition, voor de uitvoering waarvan door House of Ambition derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts per opdracht schriftelijk worden overeengekomen tussen House of Ambition en Opdrachtgever. Indien er bij enige opdracht sprake is van een dergelijke afwijking, dan kan Opdrachtgever zich bij latere opdrachten nimmer op deze afwijking beroepen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.House of Ambition en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. House of Ambition behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.

 9. Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

 

ARTIKEL #3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle offertes en aanbiedingen van House of Ambition zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien in het aanbod een aanvaardingstermijn is opgenomen, is House of Ambition slechts aan de offerte gebonden als House of Ambition het aanbod binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft bevestigd.

 2. House of Ambition kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen wordengehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht House of Ambition niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Indien in een offerte of aanbieding door House of Ambition een inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht en het aantal hieraan te besteden uren, kunnen aan genoemde inschatting door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 7. In offertes of aabiedingen, waarin geen termijn wordt genoemd, geldt een geldigheidstermijn van vier weken na dagtekening.

ARTIKEL #4: TOTSTANDKOMINGOVEREENKOMST

 1. De overeenkomst van opdracht tussen House of Ambition en Opdrachtgever ontstaat door mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding door beide partijen.

 2. Indien de Opdrachtgever nalaat om het aanbod schriftelijk te aanvaarden, maar er toch mee in stemt dat House of Ambition start met het uitvoeren en/of de Opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering, dan zal de inhoud van de offerte of prijsopgave als overeengekomen gelden.

 3. In geval van een bestelling/opdrachtverstrekking via de website van House of Ambition ontstaat de overeenkomst op het moment van verzenden van het formulier door Opdrachtgever. Na ontvangst van de gegevens van het formulier zal House of Ambition Opdrachtgever een bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst doen toekomen.

 4. De overeenkomst tussen House of Ambition en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is House of Ambition daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij House of Ambition uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de afwijking.

 6. House of Ambition behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

ARTIKEL #5: UITVOERING & WIJZIGING OF OVERDRACHT; UITVOERINGSTERMIJNEN; PRIJSVERHOGING;

 1. Indien voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever House of Ambition derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. House of Ambition dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

 2. House of Ambition zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. House of Ambition kan echter nimmer worden geacht een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan.

 3. House of Ambition heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hiertoe gekwalificeerde derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Indien door House of Ambition of door House of Ambition ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van

 5. Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. House of Ambition is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan House of Ambition de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan House of Ambition aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan House of Ambition worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan House of Ambition zijn verstrekt, heeft House of Ambition het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan House of Ambition ter beschikking heeft gesteld. House of Ambition is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat House of Ambition is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien House of Ambition bij de uitvoering van de overeenkomst extra werkzaamheden dient te verrichten dan wel schade leidt als gevolg van enig handelen of nalaten van een door opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde(n), dan is opdrachtgever gehouden om de kosten en/of de schade aan House of Ambition te betalen respectievelijk te vergoeden.

 9. Indien de overeenkomst tussentijds dient te worden aangepast of gewijzigd, dan komen deze aanpassingen of wijzigingen pas tot stand indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.

 10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is House of Ambition gerechtigd tot verhoging van de tarieven tijdens de duur van de overeenkomst. House of Ambition zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op grond van genoemde prijsstijging te ontbinden, tenzij deze prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, of deze prijsstijging zich voordoet na een periode van drie maanden gerekend vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

 11. In geval van een overeengekomen vaste prijs, is House of Ambition gerechtigd deze prijs aan te passen indien de geschatte omvang van de opdracht dermateafwijkt van de daadwerkelijke omvang, dat in alle redelijkheid niet van House of Ambition mag worden verwacht de opdracht tegen de overeengekomen prijs uit te voeren. House of Ambition zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 12. Tot 30 dagen na oplevering van software herstelt House of Ambition kosteloos bugs. 

 13. House of Ambition is als opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, met inbegrip van alle bijbehorende rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten.

ARTIKEL #6: ONTBINDING;OPZEGGING;BEEINDIGING & OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien en zodra de overeenkomst tussen House of Ambition en Opdrachtgever tot stand is gekomen, is deze onherroepelijk en zijn partijen gebonden aan de overeengekomen afspraken.

 2. Een Overeenkomst tussen House of Ambition en Opdrachtgever waarvoor geen nadere duur en/of bepaalde periode is overeengekomen geldt als overeenkomst van bepaalde duur en kan door House of Ambition worden opgezegd.

 3. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds schriftelijk en gemotiveerd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door House of Ambition wegens redenen die niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtgever, kan House of Ambition in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor House of Ambition extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij House of Ambition anders aangeeft. Tot het moment van volledige betaling is House of Ambition gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten en/of de broncode onder zich te houden.

 5. Indien een overeenkomst waarvoor een vaste prijs is overeengekomen tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is House of Ambition gerechtigd het volledige bedrag van de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 6. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur, dan wordt die Overeenkomst na afloop hiervan stilzwijgend verlengd. Een Partij heeft ten alle tijden het recht na deze verlenging, de overeenkomst op te zeggen, hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 (een) maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.

 7. House of Ambition is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst House of Ambition ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van House of Ambition kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 8. House of Ambition is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van House of Ambition kan worden gevergd, waaronder mede wordt verstaan het zich niet houden aan de in deze algemene voorwaarden genoemde algemene en bijzondere verplichtingen door Opdrachtgever.

 9. House of Ambition is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever in gebreke is gesteld, surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuldsaneringsregeling heeft getroffen, in staat van faillissement verkeert of op andere wijze niet meer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken.

 10. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens één van de redenen genoemd in de leden 7, 8, en 9 van dit artikel, wordt al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan House of Ambition verschuldigd is per direct opeisbaar. Eén en ander onverminderd het recht van House of Ambition op vergoeding van schade en eventuele kosten.

 11. Indien House of Ambition de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

ARTIKEL #7: OVERMACHT

 1. House of Ambition is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien House of Ambition daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden, voorzien of niet- voorzien, waarop House of Ambition geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor House of Ambition niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

 3. House of Ambition kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zover House of Ambition ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is House of Ambition gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

ARTIKEL #8: VOORSCHOT; PRIJS EN BETALING

 1. House of Ambition is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen. Genoemd voorschot dient door Opdrachtgever terstond te worden voldaan en zal in beginsel worden verrekend met de laatste factuur. House of Ambition is nimmer rente verschuldigd aan Opdrachtgever over het bedrag van het voorschot.  

 2. House of Ambition is gerechtigd, tijdens uitvoering van de opdracht, van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt voor nakoming van diens financiële verplichtingen jegens House of Ambition. House of Ambition is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot Opdrachtgever aan het verzoek tot zekerheidstelling heeft voldaan. Indien Opdrachtgever weigert aan bovengenoemd verzoek te voldoen, is House of Ambition gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Tevens is House of Ambition gerechtigd al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigd is per direct op te eisen.

 3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door House of Ambition aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. House of Ambition is gerechtigd om periodiek te factureren. In het geval automatische incasso is overeengekomen wordt op de factuur aangekondigd op welke datum Leverancier het factuurbedrag van de rekening van Opdrachtgever zal afschrijven

 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze na eenmalige aanmaning door House of Ambition van rechtswege in verzuim vanaf de eerste vervaldag tot op de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is wettelijke rente verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is. Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever.

 5. House of Ambition heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. House of Ambition kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een anderevolgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. House of Ambition kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indiendaarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan House of Ambition verschuldigde.

 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL #9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. House of Ambition is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade, ten gevolge van door House of Ambition uitgevoerde werkzaamheden, indien deze schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de uitvoering van de overeenkomst van House of Ambition mocht verwachten.

 2. House of Ambition is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat House of Ambition is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. House of Ambition is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie van Opdrachtgever. Dit geldt voor alle door House of Ambition gehoste en geleverde diensten.

 4. House of Ambition is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van programmatuur die er op gericht is schade toe te brengen, hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot computervirussen. House of Ambition is gerechtigd om indien nodig antivirus programmatuur te gebruiken om schade aan systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden te verwijderen of isoleren.

 5. Behoudens schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van House of Ambition is de totale aansprakelijkheid van House of Ambition wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).

 6. Opdrachtgever dient een vordering tot vergoeding van door hem geleden schade uiterlijk binnen zes maanden na het ontdekken van deze schade bij House of Ambition te hebben ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

 7. House of Ambition is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen fysieke of mentale schade, gevolgschade, schade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.

 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor door House of Ambition ingeschakelde derden.

 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijkgestelde grove schuld van House of Ambition respectievelijk van door House of Ambition ingeschakelde derden.

 10. House of Ambition dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen

 11. Aan een advies van House of Ambition, mondeling dan wel schriftelijk, kan een opdrachtgever in geen geval garanties of zekerheden ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. House of Ambition aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gesteld ondeugdelijk advies.

 12. Het ontwikkelen van software is een proces waarbij voortschrijdend inzicht een belangrijke rol speelt naast de input van opdrachtgever. In het ontwikkelproces is vrijwel altijd sprake van een of meer bugs, welke niet in alle gevallen als fout of storend worden ervaren. House of Ambition herstelt bugs kosteloos binnen de garantietermijn. House of Ambition aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een of meer bugs in de ontwikkelde software.

ARTIKEL #10: VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart House of Ambition voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak niet aan House of Ambition toe te rekenen is.

 2. Indien House of Ambition uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden House of Ambition zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is House of Ambition, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van House of Ambition en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL #11: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. House of Ambition behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving ten aanzien van op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, websites, software, databestanden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en overige geestesproducten evenals voorbereidend materiaal daarvan.

 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend. Genoemde gebruiksrechten zijn niet- exclusief, niet- overdraagbaar en gelden uitsluitend voor de duur van de overeenkomst.

 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is het Opdrachtgever niet toegestaan door House of Ambition verstrekte geestesproducten, één en ander in de ruimste zin des woords, zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan te passen, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren en/of op andere wijze ter kennis van derden te brengen.

 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende gevestigde intellectuele rechten uit de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en andere materialen te wijzigen of verwijderen.

 5. House of Ambition is gerechtigd technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van ontwikkelde programmatuur, apparatuur, databestanden, websites of andere materialen in verband met een overeengekomen beperking met betrekking tot de inhoud of de duur van de door Opdrachtgever verkregen gebruiksrechten.

 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in lid 5 van dit artikel genoemde technische voorzieningen al dan niet met behulp van derden te omzeilen of verwijderen.

 7. Overdracht van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele rechten is alleen mogelijk indien House of Ambition en Opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 8. Indien House of Ambition en Opdrachtgever overeenkomen dat de intellectuele rechten ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, apparatuur, databestanden, websites of andere materialen over zullen gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht van House of Ambition niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende algemene beginselen, onderdelen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken.

ARTIKEL #12: GEHEIMHOUDING; PRIVACY

 1. Zowel House of Ambition als Opdrachtgever zijn, behoudens een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking opgelegd door een daartoe bevoegd overheidsorgaan, gehouden tot geheimhouding van alle voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst ontvangen vertrouwelijke informatie.

 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder vertrouwelijke informatie verstaan: informatie waarvan de vertrouwelijkheid door de wederpartij uitdrukkelijk is medegedeeld, informatie waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit diens aard en informatie waarvan de wederpartij op grond van feiten en/of omstandigheden redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt.

 3. Indien op House of Ambition een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking rust is Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige vorm van hierdoor ontstane schade, noch is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op deze grond te ontbinden.

 4. House of Ambition onthoudt zich van het inzien van e-mailberichten en/of andere bestanden en data van Opdrachtgever waartoe House of Ambition zich wegens uitvoering van de opdracht toegang kan verschaffen.

 5. House of Ambition is gehouden de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel ook op te leggen aan eventueel, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde derden.

 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de uitvoering van en gedurende een periode van drie jaar na afronding van een opdracht of het uitbrengen van een offerte, medewerkers van House of Ambition te benaderen of voor een vast danwel tijdelijk dienstverband in dienst te nemen of voor enige wijze van samenwerking wat dat betreft bij of met opdrachtgever of bij aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk en niet voor matiging vatbare boete van 25.000,- euro per overtreding.

 7. Opdrachtgever heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien. Indien het door House of Ambition verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kan House of Ambition schriftelijk worden verzocht de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wanneer wordt verzocht om persoonsgegevens te verwijderen en opdrachtnemer geeft hieraan (deels) gehoor, dan kan deze handeling niet ongedaan worden gemaakt. Er is geen back-up beschikbaar van verwijderde gegevens.

 8. Opdrachtnemer heeft, wanneer persoonsgegevens in opdracht van opdrachtgever worden verwerkt, de zorgplicht om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Opdrachtgever is in dat geval verwerkingsverantwoordelijke. Opdrachtnemer stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te controleren of deze verwerkingsverantwoordelijke is en opdrachtnemer opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of er persoonsgegevens bij opdrachtnemer worden opgeslagen. Wanneer opdrachtgever verzuimt om een verwerkersovereenkomst met opdrachtnemer te sluiten, maar hiertoe wel verplicht is volgens privacywetgeving, dan is dit de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

 9. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij op rechtmatige wijze persoonsgegevens verwerkt met behulp van de dienst(en) van opdrachtnemer. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en/of geen inbreuk maken op rechten van derden. 

ARTIKEL #13: SUPPORT EN ONDERHOUD

 1. House of Ambition biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het product, de mogelijkheid om onderhoud en support af te nemen.

 2. Onderhoud en support geschiedt op basis van een periodiek voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden.

 3. Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van security updates en het dagelijks maken van een backup. House of Ambition is in geen enkel geval aansprakelijk voor de Back-ups voor wat betreft doch niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van deze Back-ups.

 4. Indien onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is House of Ambition gerechtigd om extra kosten in rekening brengen ter compensatie van deze functionele verbetering. 

 5. Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die House of Ambition zijn aangeboden, kan House of Ambition gemaakte kosten voor eventuele gevolgen declareren bij Opdrachtgever.

 6. Tevens behoudt House of Ambition het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen, dan wel deze overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

 7. Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) adviezen met het gebruik en de werking van de producten. Op grond van dit voorschot is Opdrachtgever gerechtigd om telefonische adviezen van maximaal 30 (dertig) minuten per gesprek te voeren. Indien deze tijd wordt overschreden, zal het dan geldende uurtarief in rekening gebracht worden. Support is op basis van fair use en zal nimmer meer dan 3 (drie) uur per jaar bedragen. Bij overschrijding hiervan behoudt House of Ambition het recht voor om hier een extra vergoeding in rekening te brengen.

 8. House of Ambition zal uitsluitend support verlenen op de meest recente updates van de Producten. House of Ambition is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van Producten.

 9. Opdrachtgever heeft geen recht op onderhoud en/of support indien dat niet schriftelijk met House of Ambition is overeengekomen.

ARTIKEL #14: MAATWERK

 1. De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende primaire fases: a) Conceptfase b) Designfase c) Developmentfase d) Q&A (quality & assurance) e) Deliveryfase Indien Opdrachtgever de voornoemde fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.

 2. Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.

 3. Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

 4. In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

 5. Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door House of Ambition (schriftelijk) vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk aan de uitdrukkelijk (schriftelijk) overeengekomen functionele specificaties.

 6. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd en verwijtbaar is aan House of Ambition.

 7. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan House of Ambition te maken.

 8. Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

 9. Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten niet in de weg staan.

 10. In het geval de opdracht om welke reden dan ook wordt beëindigd dan wel in het geval een opdracht niet wordt voortgezet, dan kan opdrachtgever House of Ambition verzoeken om de broncode van de ontwikkelde software aan haar ter beschikking te stellen in het kader van het doorontwikkelen van de software.

 11. De broncode wordt door House of Ambition ter beschikking gesteld na betaling door opdrachtgever van de reële kosten gemoeid met de overdracht van de broncode en een afkoopsom die gelijk is aan 25% van de prijs van de betreffende opdracht (exclusief BTW) .

 12. House of Ambition zal desgevraagd op voorhand een begroting afgeven van de reële kosten.

ARTIKEL #15: SCHIKKING EN BEMIDDELING

 1. Indien een geschil tussen Partijen niet naar tevredenheid kan worden opgelost, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven, dan wel aan een onafhankelijke mediator ter bemiddeling. 

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL #16: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij House of Ambition partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 3. In het geval van een geschil wordt uitgegaan van de juistheid van de logfiles en/of de (digitale) administratie van House of Ambition, tenzij de de opdrachtgever het tegendeel bewijst.

 4. Enige geschillen die tussen House of Ambition en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

Contact

Ambitie realiseren?

Wat je ambitie ook is
Wij staan voor je klaar